Příprava půdy pro výsev

Základem před vysetím trávníku je důkladná příprava pozemku nebo místa určeného pro trávník. Plochu musíme zbavit kamení, stavební suti eventuelně kořenů po vykácených stromech a další. Poté upravíme terén v požadovaném slonu a zkypříme. V žádném případě nesmíme zapomenout očistit svrchní i spodní vrstvy půdy od oddenků, hlíz a kořenů vytrvalých rostlin neboli plevelů. Pro tuto činnost je vhodné použít totální herbicid například Dominátor, Roundup, Touchdown nebo Kaput. Vždy postupujeme podle návodu daného přípravku. Použití přípravku se musí opakovat. Podle zaplevelení pozemku i 3 krát.

Ještě je vhodné zmínit, že pro trávníky je vhodná středně těžká (hlinitopísčitá) půda s pH 5,5-6,5. Má být pórovitá s obsahem půdního vzduchu. Pokud máme půdu spíž těžkou, jílovitou, přidáme do půdy písek.

Ještě před výsevem dodáme pozemku nějaké živiny. Můžeme použít NPK nebo Cererit, který obsahuje i stopové prvky. V této fázi dáváme 3 - 6 kg na 100m2.

V téměř konečné fázi přípravy půdy před výsevem travních semen pozemek tvarujeme vláčením, smykováním, ručním hrabáním železnými hráběmi. Tyto práce dávají definitivní podobu povrchu budoucího trávníku.

Povrch má být vodorovný nebo svažitý podle terénních podmínek prostý nerovností (žádné vypoukliny nebo vpadliny). Horní vrstva půdy má být zrnité textury a dostatečně zhutnělá.

Půdu takto připravenou necháme 2 - 3 týdny. A to z toho důvodu, že se v její profilu stabilizují vláhové, strukturní a vyživovací poměry. Hnojivo se trochu rozpustí a terén se ještě může slehnout, takže jej snadno doplníme a upravíme. V této době ještě mohou vzejít semena některých plevelných rostlin a my je ještě můžeme chemicky ošetřit. Ošetřujeme je ve stadiu 3 až 5 pravých lístků.

Výsev

Doba výsevu je jednou ze základních otázek. Nejvhodnější termíny jsou 15.4. - 15.5. a 15.8 - 15.9. Tyto termíny jsou zvolené proto, že v těchto termínech je dostatek vláhy, nejsou velké teploty a půda je dostatečně prohřátá. Samozřejmě může zvolit datum výsevu i mezi těmito dvěma termíny, musíme ale počítat s tím, že muže nastat období bez přirozeých srážek a bude nutno zavlažovat.

Způsob výsevu

Menší plochy můžeme osít ručně bez secího stroje. Ruční výsev předpokládá určitou zručnost. Protože se větší dávky směsi lépe rozptylují, lze smíchat osivo se stejným množstvím suchého písku nebo se zakoupeným travním substrátem. Začátečník by si měl plochu rozdělit na menší čtverce např. 100 m2 rozčlením na čtverce zhruba 3x3 m a těch bude deset. Na viditelné rozčlenění můžeme použít provázek. Pro celou plochu máme připraveno například 2 kg travní směsi. Toto množství rozvážíme na 10 dílů po 200g a každý díl rozhodíme stejnoměrně po ohraničené ploše 3x3 m.

Po vysetí povrch přehrábneme a tím osivo zapravíme do půdy. Ovšem ne více jak 2 cm hluboko. Přehrabáváme zprava doleva a ze shora dolů. Po zapravení musíme povrch utužit válcem. A nakonec zalejeme. Půda nesmí nikdy přeschnout, ale zároveň musíme být opatrní, aby jsme při zalévání osivo nesplavili.

Péče

Do jednoho měsíce po vysetí travní směsi poznáme zda se nám výsev povedl či ne. Rychlost vzcházení ovlivňuje teplota a vláha.

Pokud je vše, jak má být, začíná se povrch půdy postupně pokrývat jemným zeleným kobercem. První sečení provádíme při výšce travního porostu 8 - 10 cm na výšku 5-6 cm.

Žací nářadí musím být ostře nabroušené. Pokud by nářadí bylo tupé, mladé rostlinky by z půdy vytrhal.

Sekáme všechny druhy trávníků, rozdíl je jen v četnosti sekání. Okrasné a rekreační trávníky sekám minimálně 6x za rok a nejvíce 1x - 2x za týden. Interval mezi se sečením je tak dlouhý, jakmile trávník vyroste o 1,5 - 2,5 cm nad žádanou úroveň.

Časté sekání má své důvody. Trávy, které jsou často s nízko koseny, rozprostírají své listy více do plochy a dobře kryjí půdní povrch a jsou barevně vyrovnané. Posekanou trávu musíme odstraňovat. A poté je nejvhodnější jí zkompostovat. Nesmíme ji umístnit v příliš silných vrstvách, jelikož takové vrstvy se hůře rozkládají a spíše plesnivějí.

Častým sekáním trávníku stále odebíráme z půdy prvky výživy. Abychom zajistili zdravý růst, svěží a zdraví trávník, musíme odčerpané živiny do půdy vracet. Platí zásada, že na jaře potřebují trávy převážně dusík a blíže k podzimu dodáváme hnojivo především s obsahem fosforu. Hnojením se též upravuje půdní reakce. Pokud se pH pohybuje okolo 5, zvolíme ke hnojení hnojiva obsahující vápenec (např. ledek vápenatý). Půdní reakce s pH číslem okolo 7 naznačuje,že máme vybrat kyselá hnojiva (síran amonný).

Pro přihnojování můžeme také použít speciální trávníková hnojiva např. Kristalon Trávník, TravinTrávníkové hnojivo Expert a Triumf trávník. Hnojivo aplikujeme stejnoměrným rozhozem nebo rozmetadlem.

Zavlažovaní je pro trávník velice důležité. Trávy obsahují asi 80% vody a vodu ke svému životu potřebují. Abychom měli trávník zelený a funkční po celé vegetační období, musíme zajistit pravidelnou zálivku. V současnosti se nabízí široký sortiment zavlažovačů. Buď máme dostatek času a trávníkovou plochu zaléváme ručně nebo si můžeme pořídit kývavé postřikovače, ty rozstřikují vodu v kruzích nebo rovnoběžnících. Dostřik závisí na velikosti trysek a tlaku vody. Dražší volbou jsou závlahové systém, které jsou zabudované v půdním profilu trávníku. Za letních parních dní je vhodné zálivku provádět buď brzo ráno a nebo večer. Nikdy nezavlažujeme za plného slunce, abychom nezpůsobili úpal a také prudký rozvoj travních rzí a plísní.

Další a neméně důležitou prací je vertikutace. Tím se trávník provzdušní, odstraní se mech a vznikající plst,lehce nakypřuje povrch půdy, která pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. Vertikutaci můžeme provádět, je-li trávník nejméně 2 roky starý!!!! Děláme tak na jaře a na podzim.

Nikomu se úplně nepodaří vysít trávník pouze z trav, vždy se v něm nějaké dvouděložné rostlinky vyskytnou. Už na začátku jsme upozorňovali na správný postup při zakládání trávníku a upozorňovali na správné odplevelení pozemku a půdy.

Plevele z trávníku lze odstranit dvojím způsobem a to mechanicky nebo chemicky.

Mechanické odstranění spočívá především ve správných metodách pěstování. Na likvidaci plevelů je určeno speciální nářadí - dlouhé železné dloubáky. Práce s nimi je náročná a bohužel i málo efektivní.

Chemické odplevelování patří k rychlejším a účinnějším metodám. K likvidaci dvouděložných rostlin se používají selektivní herbicidy například přípravek Bofix, které používáme dle návodu. Používáme je tehdy, pokud předpokládáme, že nebude po aplikaci několik hodin pršet.

Mech v trávnících je signálem, že něco není v pořádku s půdou nebo že chybujeme v udržovací péči. Nejčastější odpovědí jak zlikvidovat mech v trávníku je vápnit. To však platí pouze tehdy, je-li půdní reakce prokazatelně nižší než pH 5,5. Nebo můžeme použít přípravek Harmonie Mechstop.

 

Zdroj: odborná lteratura: Trávník základ zahrady;  autor Jan Ondřej

rady pro zahrádkáře